Privacy Policy Qurve

April 2019 – versie 1

— English version below —

Dutch & Dillon VOF, ontwikkelaar van Qurve, stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Dutch & Dillon VOF kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen onze app Qurve is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze app of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in België is op heden de ‘Privacycommissie’ die zal omgevormd worden tot de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’. Dit orgaan staat in voor klachten van personen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

Dutch & Dillon VOF verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. De persoonlijke data en informatie die wij verwerken valt onder de volgende generieke categorieën:

 • Persoonlijke informatie. Deze bevat uw e-mailadres bij gebruik van de app Qurve en eventueel voornaam en naam bij gebruik van onze ondersteunende website.
 • App informatie: Wij kunnen informatie verzamelen over jouw gebruik van onze applicatie, waaronder onder andere de antwoorden op quizvragen en pollvragen.
 • Apparaat informatie. Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, bijvoorbeeld het hardware model, besturingssysteem en versie, software en bestandnamen en versies, voorkeurstaal, uniek apparaat-ID, reclame-IDs, serienummer, bewegingsinformatie van het apparaat en mobiele netwerkinformatie.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; Dutch & Dillon VOF verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; Deze diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Interne operaties uit te voeren
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Dutch & Dillon VOF.

Dutch & Dillon VOF zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garandeert.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres link@Qurve.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen een redelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer wij kennis nemen van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd.

Dutch & Dillon VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via link@Qurve.be.

Juistheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Dutch & Dillon VOF.

Aangaande minderjarigen

Onze app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linke|Qurve.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Informatie op de app en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze app verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Dutch & Dillon VOF bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze app, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik en kopie van deze app, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch & Dillon VOF.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze app aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de app te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Dutch & Dillon VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. Dutch & Dillon VOF is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Algemene bepaling

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

DUTCH & DILLON VOF

— English version —

April 2019 – Version 1

Dutch & Dillon VOF, the developer of Qurve, is committed to protecting your privacy. During your contact with Dutch & Dillon VOF, you may share personal information with us so that we can identify you as an individual (such as your full name, email address, address and telephone number). These are your “personal data”.

This Privacy Statement applies to the personal information we collect about you in order to provide you with our products and services. By using the Site or by disclosing your personal data to our services, you accept the practices described in this Privacy Statement.

This Privacy Statement may be amended from time to time. The amendments become effective automatically after publication.

The processing of personal data within our Qurve app is subject to Belgian law. The Belgian authorities and its courts and tribunals are, to the exclusion of all other courts and tribunals, competent to hear disputes that may arise with regard to this app or its use or the processing of personal data. The supervisory authority in Belgium is currently the’ Privacy Commission’, which will be converted into the’ Belgian Data Protection Authority’. This body is responsible for complaints by individuals concerning the processing of personal data.

Processing of personal data

Dutch & Dillon VOF collects, registers and processes personal data of customers and users of our services. The personal data and information we process fall under the following generic categories:

 • Personal information. This contains your e-mail address when using the Qurve app and possibly first name and name when using our supporting website.
 • App information: We may collect information about your use of our application, including answers to quiz questions and polls.
 • Device information. We may collect information about your mobile devices, such as the hardware model, operating system and version, software and file names and versions, preferred language, unique device ID, advertising IDs, serial number, device motion information and mobile network information.

Personal data is always processed in accordance with the principles of privacy legislation and the General Data Protection Regulation. The personal data are processed in a lawful, proper and transparent manner for a specific and explicit purpose. The data processing shall be limited to what is necessary and the retention period of the personal data shall be limited to as long as necessary for the purposes of the processing. The personal data will be adequately protected by appropriate technical and organizational measures; Dutch & Dillon VOF will process your personal data for the following purposes, among others:

 • You can contact us if necessary to be able to perform our services; provide, maintain and improve these services.
 • For the further implementation of agreements;
 • Informing you about changes to our services and products;
 • Performing internal operations;
 • To comply with legal obligations;

The data that are communicated, either explicitly or in an automated manner, are recorded and processed in the database of Dutch & Dillon VOF.

Dutch & Dillon VOF will only provide the personal data to processors or affiliated companies if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation or if the legitimate interest of the company so requires and this is compatible with the purpose of the processing and this is done in a proportionate manner.

With companies that process your data on our order, we conclude an agreement to guarantee the same level of security and confidentiality of your data.

Rights of the data subject

If you wish to consult, modify, correct, restrict or delete your data, you can send an e-mail free of charge, provided that you have proof of this by means of a copy of your identity card, to link@Qurve.be. In this way and in the same way, you can also lodge an objection against the processing of personal data or when you wish to terminate the communication. The data shall be modified or deleted as far as possible and in accordance with technical possibilities. Your request will be processed as soon as possible and within a reasonable period of time. Your request will be met as far as possible unless this proves impossible due to the company’s interest or a legal obligation. If we become aware of a data leak that threatens to violate your rights and personal data protection and there is a high risk, the supervisory authority will be informed and informed as a data subject.

Dutch & Dillon VOF takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of misuse, please contact us at link@quink.be.

Correctness of your data

You guarantee that the information you provide is accurate and complete. The communication of incorrect data or data belonging to third parties may result in the user being temporarily or permanently denied any access, in whole or in part, to the products and services of Dutch & Dillon VOF.

With regard to minors

Our app and/or service does not intend to collect information about visitors under 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is over 16 years old. We, therefore, recommend that parents be involved in their children’s online activities in order to prevent the collection of data on children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without our permission, please contact us via link@Qurve.be, we will remove this information.

Information on the app and liability

By using this app, you agree to comply with and accept the following terms of use. Dutch & Dillon VOF owns the exclusive copyright and intellectual rights of this app, its design and its complete content. Use and copy of this app, or parts thereof, in any form whatsoever, is prohibited without the prior written consent of Dutch & Dillon VOF.

It is forbidden to store the information offered on and through this app without prior written consent (other than necessary for viewing the app), to reproduce, to modify, to make public, to distribute or send, to sell or otherwise transfer the app or to grant any rights to it to third parties.

Dutch & Dillon VOF accepts no liability for any damage that would be caused to anyone by proceeding with information found on this site. If you would like further information about certain matters, please contact the company. Dutch & Dillon VOF is not responsible for the content on external websites that could be accessed via this site.

General provision

If one of the preceding provisions is not valid with regard to the processing of personal data, it will be replaced by a provision that is as close as possible to the underlying purpose of the stated provision.

DUTCH & DILLON VOF